Russia Volga Federal District Nizhny Novgorod Oblast Krasnobakovskiy rayon
DISTANCE
2.6 km
ELEVATION
150 m
SHARE