Russia Volga Federal District Nizhny Novgorod Oblast Krasnobakovskiy rayon
DISTANCE
2.3 km
ELEVATION
1.7K m
SHARE