Russia Volga Federal District Nizhny Novgorod Oblast Krasnobakovskiy rayon
DISTANCE
1.6 km
ELEVATION
78 m
SHARE