Russia Volga Federal District Nizhny Novgorod Oblast Krasnobakovskiy rayon
DISTANCE
2.7 km
ELEVATION
153 m
SHARE