Russia Volga Federal District Nizhny Novgorod Oblast Krasnobakovskiy rayon
DISTANCE
1.1 km
ELEVATION
104 m
SHARE